Make your own free website on Tripod.com
         
 
 

 

 
Falsafah Pendidikan Negara

" Pendidikan di Malaysia adalah usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara."

 

Falsafah Pendidikan JAIS

"Satu usaha yang berterusan bagi menjamin dan memantapkan ilmu ALLAH S.W.T. dan sunnah Rasulullah berkembang di sepanjang zaman untuk diamalkan dalam kehidupan seharian bagi melahirkan mukmin sejati yang mampu menegakkan syariat ALLAH S.W.T. di muka bumi. "

 

 

 

 

 

 
     
pengenalan srai 19 kemudahan pendaftaran HEM informasi
srai19sa@hotmail.com